1. Postanowienia Wstępne

  1. Portal Internetowy Newsowo udostępniany jest Użytkownikom przez firmę NAWA FIRMY z siedzibą w Krakowie przy ul. ULICA NUMER (KOD POCZTOWY Kraków) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXXXXXXXXXXX, NIP XXXXXXXXXXXX, zwaną dalej Usługodawcą lub Newsowo.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników i Partnerów z Portalu Internetowego Newsowo
  3. W ramach Portalu Internetowego Newsowo działają Usługi w domenie internetowej Newsowo.pl, jej subdomenach lub w innych domenach niż poprzednio wymienione
  4. Główne cechy świadczeń z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i inne wymaganych przepisami prawa informacje udostępniane są na stronie internetowej portalu.
  5. Posiadanie konta w portalu Newsowo jest nieobowiązkowe i bezpłatne.
  6. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Newsowo poprzez stosowne połączenia do stron internetowych. W takim przypadku stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis. Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie oraz nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie.
  7. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego Newsowo. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu Newsowo, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  8. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym Newsowo.
  9. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Newsowo, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Internetowego Newsowo Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
  11. Regulamin udostępniony jest Klientom i/lub Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Definicje

  1. Usługodawca, Portal Internetowy Newsowo, Portal Newsowo, Newsowo - platforma internetowa składająca się ze stron i innych usług internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet dostępna pod adresem www.newsowo.com lub innym.
  2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Newsowo oraz Usług w nim dostępnych.
  3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Newsowo na podstawie stosownej umowy lub porozumienia.
  4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Newsowo, umożliwiające w zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Newsowo lub Partnerów I korzystanie z funkcjonujących mechanizmów informatycznych,
  5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Zasady Korzystania Z Portalu Newsowo

  1. W ramach Portalu Newsowo Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

   1. zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w serwisie
   2. korzystać z funkcjonalności społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji.
  2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Newsowo odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
  3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Newsowo dochodzi w momencie otworzenia przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Portalu Newsowo w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Newsowo dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Portalu Newsowo.
  4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.
  5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Newsowo jest bezpłatne.
  6. W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. 
  7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Newsowo treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Newsowo i prezentowanych w nim Materiałów.
  8. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Newsowo prosimy kierować na adres: [email protected]
 4. Wymagania Techniczne

  1. Do korzystania z Usług w Portalu Newsowo niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, przeglądarki internetowej (zaleca się używanie Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera) I innego oprogramowania wymaganego do korzystania z wybranych Usług. Wymagane jest także posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości.
  2. W przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript, Flash oraz cookies.
  3. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.
 5. Własność Intelektualna

  1. Portal Newsowo oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Newsowo, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).
  2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Newsowo przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Newsowo utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Newsowo Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
  4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Newsowo oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Newsowo lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Newsowo lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
  5. Zamieszczając Materiały w Portalu Newsowo Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Portalu Newsowo i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów. 

  6. Zamieszczone Materiały pochodzące z innych serwisów są umieszczane automatycznie za pomocą specjalnie przygotowanego do tego celu czytnika RSS, która regularnie dokonuje sprawdzenie nowych wiadomości pod wybranym adresem. W każdym przypadku czytnik nie pobiera całej zawartości Utworu tylko specjalny przygotowany przez Partnera fragment, którego treść ma zachęcić innych Użytkowników do odwiedzenia strony. Skrypt dokonuje ponadto przypisania do wiadomości grafiki. Jeżeli Partner nie wyraża zgody do zamieszczania jej w serwisie ma możliwość zgłoszenia zaniechania skanowania. W tym celu wysyła taka informację na adres [email protected] Po otrzymaniu takiej wiadomości Newsowo podejmie odpowiednie kroki, aby usunąć treści Partnera z Serwisu.
  7. Materiały pochodzące od Partnerów są ich własnością i stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Prawa I Obowiązki Portalu Newsowo

  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Newsowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

   1. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy, w tym również tych, ukrywanych przez autocenzurę lub samych użytkowników(*gwiazdki) );
   2. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
   3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
   4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
   5. zamieszczania treści obniżających ogólny poziom dyskusji lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi;
   6. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
   7. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
   8. niezamieszczania linków polecających, reklam, rejestracji;
   9. niezamieszczanie reflinków;
  2. Posty, wpisy I komentarze o prowokacyjnym charakterze wypowiedzi będą usuwane a ich autorzy w skrajnych przypadkach karani.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Newsowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

   1. proszenie o głosowanie i innego rodzaju pomoc (np. podnoszenie statystyk ilości wyświetleń strony/filmiku), która miałaby przynieść korzyści lub pomóc w ich otrzymaniu w danym konkursie;
   2. oszukiwanie i wprowadzanie innych użytkowników w błąd przez celowe manipulacje czy nierzetelne porady;
   3. promocja linków do własnych stron, aukcji lub innych tego typu ofert (np. Allegro, Tablica) oraz zamieszczenie jakichkolwiek bezpośrednich odnośników do treści, które budzą kontrowersje;
   4. proszenie o dopłaty do przelewów PaySafeCard i innych o podobnym charakterze;
   5. dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Portalu Newsowo;
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
  5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Newsowo Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
  6. Wykorzystywanie Portalu Newsowo w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Newsowo, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy masowego usunięcia wszystkich postów użytkownika, jeśli może to doprowadzić do nieczytelności wątków, do których zostały dodane. Punkt ten nie obejmuje wypowiedzi rozumianych jako utwór w myśl art. 1 ustawy o prawie autorskim. Użytkownik przy zgłoszeniu musi jednostkowo wskazać treści, które są sprzeczne z regulaminem.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu Newsowo, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Newsowo przez Użytkowników;
   3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
   4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Portalu Newsowo, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
   5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Portalu Newsowo;
   6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
   7. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
  2. Korzystanie z Portalu i/lub Serwisów odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
  3. Newsowo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji, ich przydatność dla określonych działań Użytkowników, skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu i/lub Serwisów, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
  4. Newsowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów oraz za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 8. Polityka Prywatności

  1. Usługodawca w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  2. Newsowo umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów zalecane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
  3. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Newsowo w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Newsowo. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  5. Część Usług jest dostępna bez dokonania rejestracji lub logowania, jednak w niektórych przypadkach są one wymagane.
  6. Rejestracja jest dobrowolna i wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz inne podstawowe informacje.
  7. Informacje podane w formularzu są niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem.
  8. Użytkownik po dokonaniu rejestracji otrzymuje swoją stronę profilową, zawerającą podstawowe dane, na podstawie której może być wyszukany przez innych użytkowników.
  9. Portal gromadzi tylko konieczne informacje na temat Użytkownika. Są one wykorzystywane do lepszego dostosowywania treści oraz reklam do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Niektóre dane mogą być wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług.
  10. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Newsowo z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
  11. Newsowo zawiera lub będzie zawierał Usługi, w których wprowadzane przez użytkownika treści (opinie, komentarzem, itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści jedynie po dokonaniu wcześniejszej autoryzacji.
  12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania zestawień statystycznych, które mogą być ujawnione osobome trzecim, jednak w takim przypadku nie zawierają one danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
  13. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Newsowo. W tym celu należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: ADRES FIRMY
  14. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania, ale zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, gdy rozpoznanie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie zgłoszenia może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  15. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przesłana do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika w zgłoszeniu.
  16. Portal korzysta z usługi AdSense. Wszelkie informacje odnośnie Polityki Prywatności znajdują się pod adresem: http://www.google.com/policies/
 9. Dane Osobowe

  1. W przypadku korzystania z niektórych Usług w Portalu Newsowo Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi w Portalu Newsowo. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Newsowo o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.
  3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić do Usługodawcy listownie na adres: ADRES FIRMY lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres [email protected] W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 10. Tryb Postępowania Reklamacyjnego

  1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Newsowo przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Newsowo.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: ADRES FIRMY
  3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres email podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 
 11. Postanowienia Końcowe

  1. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej newsowo.com/regulamin wraz z informacją o ich dokonaniu.
  2. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Newsowo po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu Newsowo.
  3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Portalu Newsowo.
  4. Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, o których mowa w Rozdziale I pkt 6 niniejszego Regulaminu, Usługodawca - w każdym czasie - ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych w Portalu oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów do Portalu. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Portalu.
 12. Dostępność Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://newsowo.com/regulamin.

Notifications